آخرین اخبار : 

بیسوادی

برنامه های هفته بهداشت روان برنامه های شاخص انجام پذیرفته اردبیل

در مورد هفته بهداشت روان و استان اردبلی در نشست مطبوعاتی که  مصطفی کافی به عنوان معاون آموزش پرورش اردبیل داشت را میخوانید. عصر امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان اردبیل که در اداره کل آموزش و پرورش